تابلوی اعلانات

برنامه هفتگی پایه اول

برنامه هفتگی پایه اول 
  زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم Rabbit08
شنبه قرآن  فارسی مهارت نوشتن ریاضی ورزش ورزش
یک شنبه علوم تجربی  ریاضی فارسی مهارت نوشتن علوم آزمایشگاهی فوق درس
دو شنبه قرآن / فارسی  مهارت نوشتن ریاضی زبان هنر زبان
سه شنبه قرآن / فارسی  مهارت نوشتن فارسی ریاضی علوم فوق درس
چهار شنبه قرآن / فارسی  مهارت نوشتن زبان فارسی مهارت زندگی هنر
 دبستان غیر دولتی هوشمند خردمند نوین

پشتیبانی