تابلوی اعلانات

برنامه هفتگی پایه دوم

برنامه هفتگی پایه دوم
  زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم woodywoodpecker1
شنبه  قرآن علوم فارسی املاء ورزش ورزش
یک شنبه ریاضی  انشاء دینی علوم ریاضی کارورزی
دو شنبه  قرآن فارسی املاء زبان هنر زبان
سه شنبه  ریاضی انشاء علوم دینی ریاضی کارورزی
چهار شنبه  قرآن ریاضی هنر فارسی املاء زبان
 دبستان غیر دولتی هوشمند خردمند نوین

پشتیبانی