تابلوی اعلانات

برنامه هفتگی پایه سوم

برنامه هفتگی پایه سوم
  زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم Pino_kio
شنبه  قرآن / ریاضی فارسی زبان علوم انشاء هدیه
یک شنبه قرآن ریاضی املاء اجتماعی ورزش ورزش
دو شنبه  قرآن فارسی زبان انشاء علوم / هنر هدیه
سه شنبه  قرآن ریاضی علوم املاء فارسی فوق
چهار شنبه فارسی / قرآن ریاضی زبان اجتماعی هنر فوق
 دبستان غیر دولتی هوشمند خردمند نوین

پشتیبانی