تابلوی اعلانات

برنامه هفتگی پایه ششم

برنامه هفتگی پایه ششم
  زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم smart-boy
شنبه  قرآن ریاضی زبان مطالعات اجتماعی ادبیات هدیه
یک شنبه قرآن / ادبیات ریاضی علوم تفکر و پژوهش هنر ریاضی آسان
دو شنبه  قرآن ادبیات زبان اجتماعی کار و فناوری هدیه
سه شنبه  قرآن / ادبیات ریاضی مطالعات اجتماعی ریاضی آسان ورزش ورزش
چهار شنبه قرآن / ادبیات ریاضی زبان علوم هنر هدیه
 دبستان غیر دولتی هوشمند خردمند نوین

پشتیبانی