تابلوی اعلانات

برنامه هفتگی پایه پنجم

برنامه هفتگی پایه پنجم
  زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم student-19097574
شنبه  قرآن ریاضی بخوانیم بنویسیم علوم زبان
یک شنبه ریاضی هدیه مطالعات هنر مطالعات / هنر ریاضیات آسان
دو شنبه  قرآن ریاضی علوم بخوانیم بنویسیم زبان
سه شنبه املاء هدیه مطالعات ریاضیات آسان ورزش ورزش
چهار شنبه ریاضی علوم بخوانیم بنویسیم کتابخوانی زبان
 دبستان غیر دولتی هوشمند خردمند نوین

پشتیبانی