تابلوی اعلانات

برنامه هفتگی پایه چهارم

برنامه هفتگی پایه چهارم
  زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم Cart_pic12
شنبه  قرآن / ریاضی هدیه بخوانیم علوم زبان بنویسیم
یک شنبه قرآن ریاضی بنویسیم ریاضیات آسان ورزش ورزش
دو شنبه  قرآن بخوانیم بنویسیم علوم زبان مطالعات
سه شنبه  قرآن / ریاضی بنویسیم مطالعات ریاضیات آسان هدیه علوم
چهار شنبه قرآن / ریاضی ریاضی بخوانیم زبان مطالعات هنر
 دبستان غیر دولتی هوشمند خردمند نوین

پشتیبانی