ریاضی


اشکال هندسی 1          آموزش جمع و تفریغ          خلاقیت          آموزش جمع 1          جمع دو رقمی          نمادهای ریاضی

آموزش جمع 2          ابزار جمع          مفهوم جمع          شمارش داده ها          دسته های نه تایی          محور اعداد 1          محور اعداد 2

تقارن افقی و عمودی          اشکال هندسی          اشکال هندسی 2          اشکال هندسی 3          مرتب کردن داده ها

آشنایی با جداول          آموزش اعداد          شمارش داده ها          جداول ریاضی          شمارش داده ها و حل مسئله          نمادهای دهدهی

محور اعداد 3          شمارش شش تایی          شمارش اعداد


قرآن


درس اول:          بخش 1

درس دوم:         بخش 1     بخش 2     بخش 3     بخش 4     بخش 5

درس سوم:       بخش 1     بخش 2     بخش 3

پشتیبانی