تابلوی اعلانات

english time1 Sh

کلاس آموزش زبان english time1 Sh

مدرس: خانم شادپور

عملکرد روزانه زبان english time1 96/11/28

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان english time 1 96/11/28
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  امتحان شفاهی از ص ۳۳ تا ۵۲ گرفته شد. روخوانی و پرسش شفاهی از تک تک دانش آموزان
   دوشنبه امتحان کتبی از همین مباحث گرفته میشود. ص ۳۳ تا ۵۲
املا و پرسش های کتبی
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه زبان english time 1 96/11/25

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان english time1 96/11/25
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  املای کلمات در صفحات ۵۰-۴۲-۳۸-۳۴ بر روی تخته تمرین شد.
   روز شنبه ۹۶/۱۱/۲۸ امتحان میان ترم گرفته میشود.
۲  سولات امتحانی از درس های ۷-۸-۹-۱۰ نوشته و جواب داده شد.
   در س های ۷-۸-۹-۱۰ در امتحان میان ترم می آید. از ص ۳۳ تا ص ۵۲ .
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه زبان english time1 96/11/23

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان english time1 96/11/23
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  نمونه سوالات امتحانی از دروس ۷ تا ۱۰  کارشد.    از ص ۳۳ تا ۵۲ روز شنبه امتحان میان ترم گرفته میشود . نتیجه امتحان بر روی کارنامه تاثیر میگذارد. 

جلسه آینده سوالات دروس ۷-۸-۹ -۱۰ پرسیده و تمرین میشود.

۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان english time1 96/11/16

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان english time 1 96/11/16
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱ امتحان کلاسی روی تخته از درس ۱۰ کتاب گرفته شد. پسران عزیز سوالات را به عنوان نمونه سوال و برای تمرین بیشتر نوشتند.
   سوالات داده شده در کلاس را تمرین کنید و اشتباهات خود را یک خط بنویسید.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه زبان english time1 96/11/14

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان english time 1 96/11/14
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ص ۵۲ کتاب درسی به همراه کلمات تدریس شد. دوره ی درس قبلی انجام شد.
   از ص ۴۹ کتاب تا ص ۵۲ (کل درس ۱۰)  روز دوشنبه امتحان شفاهی روی تخته گرفته میشود. املای کلمات و نحوه ی سوال ساختن و جا ی خالی بین جملات در بین سوالات خواهد بود.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه زبان english time 96/11/11

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان english time 1 96/11/11
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  workbook ص ۴۷-۴۸ انجام شد. دوره درس قبلی انجام شد. صفحات ۵۰-۵۱ رو خوانی شد.
   از روی صفحه ۵۱ یک دور نوشته شود. املای کلمات شغل ها تمرین شود جلسه بعد پرسیده میشود.

سوال پرسیدن با 

Is he a doctor?

و جواب کوتاه  yes,he is  و no he isnt تمرین شود.

۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه زبان english time 1 96/11//7

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان english time 1 96/11/7
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ص ۵۰ شغل ها تدریس شد. ص ۴۷ کتاب کار انجام شد.  ویدئو پروژکتور  دو خط از کلمات ص ۵۰ نوشته شود.( دو خط ) .
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان english time1 96/11/4

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان english time1 96/11/4
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ص ۴۶ کتاب درسی تدریس شد. کلمات bed,vet,pen,egg کار شد. workbook (کتاب کار) ص ۴۲ انجام شد.
 ویدیو پروژکتور
 دو خط از کلمات ص ۴۶ نوشته شود. bed,vet,pen,egg … جلسه ی آینده امتحان لغت گرفته میشود. کلمات یاد گرفته شده را کامل دوره کنید.
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

 

عملکرد روزانه زبان english time 1 96/11/2

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان english time 196/11/2
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  ص ۴۹ ندریس شد.مکالمه روخوانی شد و تمرین انجام شد. ص ۴۶ workbook نوشته شد.    یک دور از روی مکالمه ص ۴۹ نوشته شود و حفظ شود.  یک خط از این کلمات و عبارات نوشته شود و جلسه آینده املا ار این قسمت پرسیده میشود.

pardon me-tall-short-old-young-fat-thin-telephone number- he is -he’s-she is-she’s

از این کلمات یک خط نوشته شود و املا ی آنها تمرین شود.

۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

عملکرد روزانه زبان english time1 96/10/30

besmellah__95_

دبستان پسرانه هوشمند خردمند
عملکرد روزانه زبان  english time196/10/30
ردیف مطلب تدریس شده کمک آموزشی تکلیف برای منزل
۱  دوره و املای کلمات و جملات انجام شد.  ویدئو پروژکتور  از کلمات tall,short,fat,thin,young,old یه خط با تمرین نوشته شود  .جلسه دیگه املای کلمات پرسیده میشود. ۶ جمله با این کلمات نوشته شود.

مثال: he is tall

she isn’t fat .

۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
توضیحات: 

پشتیبانی