تابلوی اعلانات

جشنواره جابربن حیان

آشنایی با جشنواره جابربن حیان و فعالیتهای دبستان در ارتباط با جشنواره

بخشنامه اجرای طرح پروژه های علمی دانش آموزان (جشنواره جابربن حیان)

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۵۶۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۵ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۷۴۶/۲۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۵ در خصوص طرح پروژه های علمی دانش آموزان (جشنواره جابربن حیان)

ادامه‌ی خواندن

پشتیبانی